Написання анотації, рецензії та відгуку

Етап підготовки дипломної роботи до захисту має на увазі і дотримання всіх формальностей. А саме, написання анотацій, рецензії та відгуку. Анотація – це короткий виклад дипломником змісту своєї роботи. Типова структура анотації:

– Які питання розглянуті;

– Які пропозиції зроблені;

– Ключові слова.

Обсяг анотації – не більше однієї сторінки. Зразок оформлення анотації – на прикладі дипломної роботи по організації оплати праці:

АНОТАЦІЯ

У дипломній роботі проведено аналіз використання фонду заробітної плати, а також співвідношення зростання продуктивності праці і заробітної плати. Визначено резерви ефективного використання фонду заробітної плати. Зроблено висновок про те, що на даний момент існує мало резервів збільшення заробітної плати. Запропоновано підвищення частки робітників у загальній чисельності виробничого персоналу, збільшення частки чистого прибутку в загальній сумі, введення кваліфікаційних коефіцієнтів, впровадження безтарифної системи оплати праці в цехах основного і не основного виробництва, а також в ремонтних цехах. Обґрунтовано напрями збільшення резервів заробітної плати виходячи з аналізу показників об’єкта дослідження.

Ключові слова: оплата праці, єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник, фонд заробітної плати, вдосконалення оплати праці.

Згідно з рекомендаціями з написання дипломних робіт, в більшості ВНЗ, перед захистом кожен диплом повинен пройти рецензування. Як правило, диплом без рецензії до захисту не допускається. Рецензія – документ встановленої форми, в якому незалежна особа (рецензент – кваліфікований фахівець), оцінює якість виконання дипломної роботи. Рецензія повинна складати не більше ніж дві третини стандартного аркуша. Склад рецензентів затверджується завідувачем кафедрою. Але, насправді, писати рецензію належить саме вам, оскільки, як показує практика, рецензент цим займатися не буде. Його роль полягає лише в тому, щоб переглянути написаний вами текст і поставити підпис внизу. Рецензія має суворі правила написання, яких потрібно дотримуватися. У зв’язку з цим, рецензії для двох різних за тематикою робіт будуть багато в чому схожі між собою, так як складаються переважно з штампів. Якщо мені потрібно написати рецензію для нової роботи, я часто використовую дані з автореферату дисертації за схожою тематикою. Безліч авторефератів є в Мережі. Якщо відповідного автореферату не знайшлося, можна без проблем використовувати для шаблону рецензію з будь-якої іншої роботи. Текст рецензії повинен містити наступне:

-Актуальність теми (береться зі вступу); Абзац про те, що було зроблено в роботі: розглянуто то-то, проаналізовано то-то і т.д.;

-Обов’язково потрібно вказати на якусь недоробку. Я завжди пишу щось типу: недостатньо повно розкрито питання з теоретичних основ … тут вставте свою тему. Справа в тому, що теорія – це сама незначна частина роботи. І тут же, пишемо: вказане упущення принципового значення не має;

Далі робиться загальний позитивний висновок про те, що: дипломна робота дипломника, в цілому, виконана на належному рівні; дипломник показав себе знаючим фахівцем, що продемонстрував глибоке знання предмета і хороші навички практичної роботи; результати, отримані в дипломній роботі, можуть бути з користю використані там-то і там-то (на підприємстві за яким вона написана); Останнє речення: дипломна робота дипломника такого-то заслуговує оцінки «відмінно», а сам дипломник – присвоєння кваліфікації такої-то.

Приклад рецензії:

РЕЦЕНЗІЯ

На дипломну роботу, на тему: “Організація оплати праці і напрямки її вдосконалення (на прикладі ВАТ« Мозирський нафтопереробний завод »), виконану студентом 5 курсу, Московського інституту економіки, менеджменту і права, спеціальність” Менеджмент організації “,
Хілімоном Євгеном Анатолійовичем
Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що з переходом до ринкових відносин необхідна принципово нова організація оплати праці. Існує необхідність заміни застарілої, низько ефективної системи оплати праці, яка значно затримує розвиток підприємства.
у дипломній роботі проведено аналіз використання фонду заробітної плати, а також співвідношення зростання продуктивності праці та заробітної плати. Визначено резерви ефективного використання фонду заробітної плати.
При написанні дипломної роботи автором використані різноманітні методи дослідження, зроблені необхідні розрахунки. Автор продемонстрував хороші аналітичні здібності, вміння аналізувати і систематизувати зібрану інформацію, а також робити самостійні висновки, пропозиції та узагальнення .
З огляду на вищевикладене, вважаю, що дипломна робота Хілімона Е.А., яка надається на отримання академічного ступеня бакалавра, виконана на високому рівні, відповідає вимогам, що пред’являються до випускних робіт, і рекомендується до захисту. Дипломна робота може бути оцінена на “відмінно”, а сам автор заслуговує присвоєння академічного ступеня “бакалавр”.

 

Рецензент
асистент кафедри економіки
і управління виробництвом Зайцев В.В.

Крім рецензії потрібно писати ще і відгук керівника дипломної роботи. За структурою і за формою відгук нічим не відрізняється від рецензії. Таким чином, вам доведеться писати дві рецензії однакових за структурою, але з різним вмістом і підписами внизу. Залежно від ВНЗ порядок написання цих формальностей може змінюватися.