Приклад доповіді для захисту дипломної роботи

I частина доповіді: Введення

Шановні члени державної комісії, надаю вашій увазі дипломну роботу.
Тема дипломної роботи: Організація оплати праці і напрямки її вдосконалення (на прикладі ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод»). Предмет дослідження: Організація оплати праці на підприємстві. Об’єкт дослідження: ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» Мета дипломної роботи: аналіз і розробка основних напрямків вдосконалення оплати праці в ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод».

II частина доповіді: Теорія

Проведене дослідження в рамках дипломної роботи дозволяє зробити наступні висновки :
1. Заробітна плата – це сукупність винагород у грошовій, натуральній формі, одержуваних працівником за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час.
2. З організацією заробітної плати на підприємстві, не залежно від форм власності, та видів діяльності, пов’язано вирішення двоєдиного завдання:

 • гарантувати оплату праці кожному працівникові, відповідно до результатів його праці, і вартістю робочої сили на ринку праці;
 • забезпечити роботодавцю (незалежно від того, хто є роботодавцем: держава, акціонерне товариство, приватна особа або хтось інший) досягнення в процесі виробництва такого результату, який дозволив би йому (після реалізації продукції на ринку товарів) відшкодувати витрати і отримати прибуток.

3. Республіканські тарифи оплати праці визначаються за тарифними коефіцієнтами Єдиної тарифної сітки працівників України, і встановлюваних Урядом України за участю профспілок тарифної ставки першого розряду.
4. Для оцінки ефективності використання коштів на оплату праці необхідно застосовувати такі показники, як обсяг виробництва продукції в діючих цінах, виручка, сума валової, чистого прибутку на рубль зарплати та ін. В процесі аналізу слід вивчити динаміку цих показників.

III частина доповіді: Аналіз

В ході аналізу статистичних даних (Додаток Г) були зроблені наступні висновки.
Загальний фонд заробітної плати в 2005 році склав 25656104 тис. Грн., Що на 1398326 тис.руб. більше фонду заробітної плати 2004 року і на 20135366 тис. Грн. вище фонду заробітної плати 2003 року.
Найбільшу питому вагу в складі фонду заробітної плати становлять виплати за виконану роботу і відпрацьований час. За звітний період вони склали 51,3% в загальному фонді заробітної плати, що на 2,4% вище питомої ваги цих виплат в 2004 році і на 16,3% в 2003 році.
Дані таблиці 1 супровідного матеріалу показують, що найбільшу частку в формуванні фонду заробітної плати займає та частина, яка включається в собівартість і відшкодовується у виручці за реалізовану продукцію.
Виходячи з даних таблиці 1 можна зробити наступні висновки. Спостерігається постійне зростання витрат на оплату праці, в складі продукції на собівартість також спостерігається постійне рівномірне зростання виплат за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Це аргументується стабільним зростанням ФПЗ підприємства, який забезпечується твердою позицією ВАТ «Мозирський НПЗ» на ринку.
Далі наведемо більш детальний аналіз фонду заробітної плати, включеного в собівартість продукції.
Розрахунок факторів зміни витрат на оплату праці зробимо в аналітичній таблиці 3 супровідного матеріалу . Для заповнення таблиці використовуються дані таблиці 2 супровідного матеріалу , а також звіту з праці (ф.№1-т), звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (ф.№5-з).
Таким чином, збільшення витрат на оплату праці на 10554346 тис. Грн. було пов’язано на 54,7% із зростанням оплати праці робітників, на 43,1% із зростанням оплати праці службовців і на 2,2% з ростом оплати праці робітників неосновної діяльності. Заміна в змінній частині оплати праці робітників викликані структурними зрушеннями у випуску продукції. У постійній частині витрат на оплату праці найбільше збільшення відбулося в оплаті праці за тарифними ставками в результаті їх збільшення.
Аналізуючи структуру фонду заробітної плати за напрямами ( додаток Д ), можна відзначити, що найбільшу питому вагу займає заробітна плата за виконану роботу і відпрацьований час (51,3%) в складі якої частка виплат :за відрядними розцінками становить 48,6%, за тарифними ставок і окладів 0,5% розмір інших виплат 2,2%.
Аналізуючи структуру фонду заробітної плати за напрямками, можна відзначити, що найбільшу питому вагу займає заробітна плата за: виконану роботу і відпрацьований час (51,3%) в складі якої частка виплат за відрядними розцінками становить 48,6%, по тарифних ставок і окладів 0 , 5% розмір інших виплат 2,2%.
Другий за величиною частиною фонду заробітної плати є заохочувальні виплати незалежно від джерела, частка яких дещо знизилася в порівнянні з минулим роком, і склала в 2004 році 32,4%. Серед заохочувальних виплат значну частку займають премії, які в 2005 році становили 13,8%, що на 0,6% нижче їх частки 2004 року.
На другому напрямку аналізу використання фонду заробітної плати доцільно проаналізувати виконання плану і динаміку фонду заробітної плати в розрізі основних груп і категорій персоналу ( таблиця 4 роздаткового матеріалу ).
На підставі даних таблиці можна зробити висновок, що заробітна плата всіх категорій в порівнянні з 2004 роком зросла. Найбільшу питому вагу у фонді заробітної плати займає заробітна плата робітників (56,5%), однак, його частка в порівнянні з 2004 роком дещо знизилася (на 0,8%), а в той же час зросла частка заробітної плати службовців, в тому числі керівників і фахівців.
Проводячи аналіз таблиці 5 супровідного матеріалу можна спостерігати випереджаюче зростання фонду заробітної плати, в порівнянні зі зростанням продуктивності праці. Причиною перевитрати є збільшення чисельності ППП, при непропорційному збільшенні фонду заробітної плати.
Використовуючи дані таблиці 6 супровідного матеріалу дізнаємося за рахунок яких чинників зменшився чистий прибуток на гривню заробітної плати.

IV частина доповіді: Удосконалення

Говорячи про напрямки вдосконалення оплати праці можна сказати наступне.
Резервами підвищення ефективності використання коштів на оплату праці є:

 • підвищення частки робітників у загальній чисельності виробничого персоналу;
 • збільшення частки чистого прибутку в загальній сумі;
 • встановлення преміального фонду для заохочення в разі нестачі прибутку;

Також слід зазначити основні напрямки вдосконалення організації оплати праці в ВАТ «Мозирський НПЗ»:

 • підвищення рівня оплати праці на основі зростання продуктивності праці;
 • підвищення рівня премій виходячи з отриманого прибутку;
 • довше строгий підхід до обліку товарів і матеріалів, перевитрата яких впливає на розмір заробітної плати;
 • введення кваліфікаційних коефіцієнтів;
 • введення заохочувальних виплат добре проявив себе працівникам;
 • впровадження безтарифної системи оплати праці в цехах основного і не основного виробництва, а також в ремонтних цехах;
 • збільшення резервів заробітної плати виходячи з аналізу показників.

Також в ході виконання дипломної роботи виходячи з виявлених резервів підвищення ефективності використання коштів на оплату праці були виявлені наступні напрямки підвищення заробітної плати:

 • виплата премій в розмірі, найбільш порівнянним з одержуваної підприємством прибутку (враховується де стимулюючий фактор);
 • виплата матеріальної допомоги та допомоги в розмірі, встановленому в спеціально розробленому на підприємстві додатку.
 • поліпшення умов праці;
 • заохочення відзначилися на виробництві службовців.

Можливі також інші способи вдосконалення праці, проте в основні з них лімітовані законодавством України.

V частина доповіді: Загальний висновок
(в розглянутому прикладі відсутня)
Доповідь закінчена. Дякую за увагу.